در صورت کسر موجودی از حساب شما تا ۷۲ ساعت آینده وجه کسر شده به حساب شما به طور خودکار باز خواهد گشت